Season 1, Episode 9
Dietland Talked About Scene: Season 1, Episode 9
Julia forces Eladio to take her to Leeta.

Extras From This Episode